Jane Rogoyska, School of Advanced Study, University of London, 2016-2017