Stephen Sharkey, Goldsmiths, University of London, 2014-2016